/ Arnis Balčus / Blogs

Latvijā varēs iegūt bakalauru fotogrāfijā

Latvijas fotopasaulē vēsturisks notikums – Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) izveidota bakalaura programma fotogrāfijā. Par šādas programmas nepieciešamību runāts jau daudzus gadus, taču ne Latvijas Mākslas akadēmija, ne Latvijas Kultūras akadēmija, kam šāda programma piestāvētu, nav vēlējušās vai nav spējušas to noorganizēt. Jaunu programmu izveide ir ne vien institūcijas, bet arī konkrētu cilvēku nopelns. Jauno RSU programmu izveidoja un vada fotogrāfs un pedagogs Alnis Stakle, kas RSU strādā par pasniedzēju jau vairākus gadus.

Kā rakstīts RSU mājaslapā, RSU Komunikācijas fakultāte šajā rudenī aicina studēt studiju programmā Fotogrāfija, kas sagatavos “fotogrāfijas komunikācijas ekspertus, kuriem piemīt akadēmiskās un profesionālās prasmes fotogrāfijas projektu izvērtēšanā, producēšanā un īstenošanā un kuri orientējas fotogrāfijas medija darbības principos, fotogrāfijas saiknē ar radošajām industrijām un fotogrāfijas lietojuma īpatnībās komerciālajā un mākslas nozarēs”.

Studiju ilgums ir trīs gadi pilna laika klātienē un četri gadi – neklātienē, studiju maksa attiecīgi – 1636 EUR un 1316 EUR gadā. Pasniedzēju vidū ir Kārlis Vērpe, Sergejs Kruks, Ieva Astahovska, Dita Rietuma, Anda Rožukalne, Arnis Balčus, Ieva Lejasmeijere u. c. Dokumenti studijām jāiesniedz līdz 8. jūlijam. Reflektanti tiks izvēlēti konkursa kārtībā, pēc vidējā vērtējuma centralizētajos eksāmenos latviešu valodā un svešvalodā.

FK aicināja uz sarunu programmas vadītāju Alni Stakli.

Kā tev izdevās izveidot šādu programmu RSU!

Ja godīgi, tad ideja par to, ka Latvijā vajadzētu bakalaura līmeņa studijas fotogrāfijas apguvei, ir diezgan sena. Man šķiet, ka par to mazliet naivi sapņoju, kad tikko sāku strādāt un mācīt fotogrāfiju vienā citā Latvijas augstskolā. Tad tas nebija iespējams dažādu no manis neatkarīgu iemeslu dēļ, bet RSU izveidojās gana koleģiāli atbalstoša un jaunām idejām pateicīga vide, lai programmu varētu iecerēt un arī licencēt. Vissarežģītāk bija saprast, kādai saturiski ir jābūt jaunajai studiju programmai. Formālais licencēšanas process ir vairāk vai mazāk precīzi paredzēts likumdošanā. Neteikšu, ka tas nesagādāja mums galvassāpes, taču norise bija daļēji prognozējama.

Kas ir galvenās lietas, ko šajā kursā varēs apgūt?

Akadēmiskās studiju programmas Fotogrāfija sociālo zinātņu bakalaura grāda iegūšanai komunikācijas zinātnē mērķis ir sagatavot sociālo zinātņu bakalaurus komunikācijas zinātnē, kuriem piemīt profesionālās prasmes fotogrāfijas projektu īstenošanā un kuri orientējas fotogrāfijas medija darbības principos, plašsaziņas līdzekļu ekonomikā, fotogrāfijas saiknē ar radošajām industrijām, fotogrāfijas lietojuma īpatnībās komerciālajā un mākslas nozarēs, spēj autonomi pētīt un prognozēt fotogrāfijas lietojuma laikmetīgās tendences, profesionāli vadīt un īstenot dažāda veida fotogrāfiju producēšanu, ir teorētiski un praktiski apguvuši fotogrāfijas un komunikācijas teoriju un vēsturi, mediju menedžmenta pamatus, fotogrāfijas un citu mediju mijietekmes vēsturiskā un laikmetīgā skatījumā, fotogrāfijas lietojumu internetā, presē, reklāmā un mākslā, kā arī spēj izvērtēt citu fotogrāfijas medijā balstītu projektu darbības principus.

Kādus priekšmetus tu pats pasniegsi?

Fotogrāfiju kā komunikāciju un radošo fotogrāfiju.

Kādus jauniešus gribat redzēt reflektantu vidū?

Kā jau vairumā gadījumu, uzsākot bakalaura studijas, topošajiem studentiem jābūt iegūtai vidējai izglītībai un CE sertifikātiem latviešu valodā un svešvalodā. Nav nepieciešamas kādas īpašas priekšzināšanas, taču zināšanas par vizuālo kultūru, komunikāciju un fotogrāfiju noderēs, uzsākot studijas un, iespējams, arī atvieglos eksāmenu kārtošanu. Mēs būsim priecīgi sastapt studentus, kuri ir augsti motivēti kļūt par nozares līderiem un ieinteresēti veltīt savu studiju un brīvo laiku, lai pētītu un praktizētu fotogrāfiju visplašākajā nozīmē.

Kā šādā kursā sadzīvos jaunieši, kurus fotogrāfija interesē kā māksla, un tie, kas vienkārši vēlas ar to pelnīt naudu?

Studiju programmas saturs nav prioritāri orientēts uz komerciālu vai nekomerciālu fotogrāfijas lietojumu, bet svarīgākais uzdevums ir radīt vidi mācībām, kas veicina kritisku un kompetentu skatījumu uz fotogrāfijas mediju kopumā.

Jāatzīmē, ka Rietumvalstīs, kurās ir attīstīts mākslas tirgus, fotogrāfijas medija apguve tradicionāli norit mākslas nozares ietvaros. Tomēr Latvijā fotogrāfijas medijs nav veiksmīgi integrējies mākslas nozarē (nav mākslas fotogrāfijas kolekciju, izsoļu un arī finansējuma fotomākslai). Fotogrāfijas medija attīstības īpatnības Latvijas kultūras kontekstā un iepriekšminētie faktori nosaka, ka fotogrāfijas medija apguve veiksmīgāka būs tieši komunikācijas zinātnes ietvaros, sniedzot plašāku akadēmisko un lietišķo zināšanu, prasmju un kompetenču kopumu topošajiem komunikācijas nozares speciālistiem. Mākslas fotogrāfija vai fotogrāfija mākslā ir niecīga daļa no kopējās fotogrāfisku attēlu aprites medija ietvaros. Arī jaunās studiju programmas saturā fotogrāfijas medijs mākslas nozares ietvaros tiek fokusēti aplūkots divos studiju kursos, proti, Fotogrāfija laikmetīgajā mākslā un Radošā fotogrāfija, bet pārējos studiju kursos, piemēram, par mediju kritiku un analīzi, mediju auditorijām, informācijas vākšanu un pasniegšanu multimediju vidē, kino valodu, stilistiku un fotogrāfiju, fotogrāfiju kā komunikāciju, kā arī tādos kursos kā Ievads attēla fenomenoloģijā, Vizuālā antropoloģija, Mediju valoda, Dokumentālā fotogrāfija un žurnālistika, Digitālā attēlošana, Studijas fotogrāfija, Fotogrāfijas ideju vēsture, Reklāmas fotogrāfija un citos fotogrāfijas medijs tiek aktualizēts kā starpdisciplināri saistīts ar informācijas un komunikācijas zinātņu nozarē esošajām teorijām un praksēm.

Vēlos uzsvērt, ka studentiem būs iespēja izstrādāt kursa darbus un bakalaura darbus gan kā radošos darbus, gan kā tradicionālus akadēmiskus pētījumus. Radošie darbi nozīmē, ka empīriska pētījuma vietā tiek producēts fotogrāfijas medija valodā izteikts produkts, piemēram, fotožurnālistisks pētījums, fotoreklāmas projekts vai autorfotogrāfijas tradīcijā balstīta attēlu sērija.

Kā, tavuprāt, šī izglītība ietekmēs vietējo foto pasauli ilgtermiņā?

Studiju programmas beidzēji būs augsti kvalificēti, kompetenti un konkurētspējīgi komunikācijas speciālisti fotogrāfijas jomā, kuri būs spējīgi ne tikai konkurēt daudzveidīgu uzņēmējdarbības nozaru darba tirgū, bet, balstoties uz apgūtajām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām, arī autonomi, kritiski, atbildīgi un prasmīgi realizēt savas radošās un profesionālās idejas fotogrāfijas medijā, uzlabojot fotogrāfijas lietojuma kvalitāti dažādās komerciālās un nekomerciālās jomās. Cerams, jaunā studiju programma būs katalizators arī vietējiem akadēmiskiem procesiem un veicinās lielāku interesi par fotogrāfijas medija pētniecību un skaidrošanu.